Lijst van wilde dieren in mijn achtertuin Schiphol Trade Park status juni 2021

Lijst van wilde dieren in mijn achter tuinSchiphol Trade ParkHoofddorp
update juni 2021in 2021
Uilenvaste bewonerRode lijst Nest in 2021foto  instagram
Ransuilen4ja1 nestv
Kerkuil1neev
Velduil0janiet gespot in 2021
Bosuil2ja
Roofvogels
Torenvalk2ja2 jongen geringdv
Sperwer2niet gespotv
Buizerd51 nestv
Slechtvalk2niet gespotv
Bruine Kiekendief2niet gespotv
Havik21 nestv
Roof zoogdieren
Wezel2jaonbekendv
Hermelijn0jaonbekend
Vos41 nestv
Bunzing0jaonbekend
Watervogels
Lepelaar7neev
Knobbelzwaan121 nestv
Wilde eend81 nestv
Meerkoet184 nestenv
Waterhoen41 nestv
Blauwe reiger6nog niet gespotv
Zilvermeeuw6onbekendv
Bergeend21 nestv
Plevier3onbekend
Aalsscholver6onbekend
Grauwe gans238 nestenv
Kwakeend5onbekendv
Kuifeend81 nestv
Tafeleend15nog niet gespotv
Dodaar2nog niet gespot
Fuut51 nestv
Kokmeeuw19niet gespotv
Zilverreiger4niet gespotv
Tuinvogels
Ringmus4janiet gespotv
Heggemus62 nestenv
Huismus100jajav
Goudvink1onbekend
Merel83 nestenv
Houtduif206 nestenv
Turkse Tortel41 nestv
Pimpelmees152 nestenv
Koolmees123 nestenv
Spreeuw7niet gespotv
Roodborst41 nestv
Bonte Specht3niet gespotv
Winterkoning63 nestenv
Gaai3niet gespotv
Groene Specht0onbekend
Staartmees1onbekend
Kauw45niet gespotv
Kraai19niet gespotv
Zwartkop6niet gespotv
Koekoek1onbekend
Tjiftjaf5niet gespotv
Putter40jav
Ekster9jav
Akkervogels
Boerenzwaluw21jajav
Huiszwaluw120ja59 nesten bezetv
Gierzwaluw 4jaonbekendv
Gele kwikstaart6janog nietv
Witte kwikstaart5nog nietv
Grutto 2jaonbekend
Tureluur5jaonbekendv
Fazant18jav
Grasmus3onbekend
Oeverloper2jaonbekendv
Kleine plevier2ja
Kievit4jav
Roodborsttapuit2ja
Veldleeuwerik12jav
Scholekster5ja
Houtsnip1onbekend
Zoogdieren
Haas35javeelv
wilde konijnen46javeelv
Vleermuizen: 23jaonbekend
a Laatvliegerja
b Rosse Vleermuisja
c Dwergvleermuisja
Vossen5jav
Insecten
Atalanta vlinder5v
Koolwitje vlinder4v
Huismoeder vlinder0
Huismoeder rups0v
Bruine Zandoogje0v
Icarusblauwtje3v
Bont Zandoogje0v
Amfibieƫn
Kikker29v
Kleine Modderkruiper0ja
Pad0
Meerkikker in de voortuin2v