Lijst van gespotte wilde dieren 2021

Lijst van wilde dieren in mijn achter tuinSchiphol Trade ParkHoofddorp
update 29 april 2021in 2021
Uilenvaste bewonerRode lijst Nest in 2021foto  instagram
Ransuilen4ja1 nestv
Kerkuil1neev
Velduil0janiet gespot
Roofvogels
Torenvalk2janiet gespotv
Sperwer2niet gespotv
Buizerd31 nestv
Slechtvalk2niet gespotv
Bruine Kiekendief1niet gespotv
Havik21 nestv
Roof zoogdieren
Wezel2jaonbekendv
Hermelijn0jaonbekend
Vos2onbekendv
Bunzing0jaonbekend
Watervogels
Lepelaar1neev
Knobbelzwaan121 nestv
Wilde eend81 nestv
Meerkoet184 nestenv
Waterhoen41 nestv
Scholekster3nog niet gespotv
Blauwe reiger6nog niet gespotv
Zilvermeeuw6onbekendv
Bergeend2nog niet gespotv
Plevier3onbekend
Aalsscholver6onbekend
Grauwe gans128 nestenv
Kwakeend5onbekendv
Kuifeend8nog niet gespotv
Tafeleend15nog niet gespotv
Dodaar2nog niet gespot
Fuut51 nestv
Kokmeeuw19niet gespotv
Zilverreiger4niet gespotv
Tuinvogels
Ringmus4janiet gespotv
Heggemus62 nestenv
Huismus80jain aanbouwv
Goudvink1onbekend
Merel83 nestenv
Houtduif206 nestenv
Turkse Tortel41 nestv
Pimpelmees152 nestenv
Koolmees123 nestenv
Spreeuw2niet gespotv
Roodborst41 nestv
Bonte Specht3niet gespotv
Winterkoning63 nestenv
Gaai3niet gespotv
Groene Specht0onbekend
Staartmees0onbekend
Kauw45niet gespotv
Kraai19niet gespotv
Zwartkop6niet gespotv
Koekoek0onbekend
Tjiftjaf5niet gespotv
Putter40onbekendv
Akkervogels
Boerenzwaluw4janesten nog leegv
Huiszwaluw0janesten nog leegv
Gierzwaluw 2jaonbekendv
Gele kwikstaart6janog nietv
Witte kwikstaart5nog nietv
Grutto 2jaonbekend
Tureluur5jaonbekendv
Fazant18nog niet gespotv
Grasmus3onbekend
Oeverloper2jaonbekendv
Houtsnip1onbekend
Zoogdieren
Haas35javeelv
wilde konijnen46javeelv
Vleermuizen8jaonbekend
Insecten
Atalanta vlinder0v
Koolwitje vlinder4v
Huismoeder vlinder0
Huismoeder rups0v
Bruine Zandoogje0v
Icarusblauwtje0v
Bont Zandoogje0v
Amfibieƫn
Kikker0v
Kleine Modderkruiper0ja
Pad0
Meerkikker in de voortuin0v